Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AQS POLAND sp. z o.o. z siedzibą We Wrocławiu, Plac Solny 14/3; 50-062 Wrocław zwanym dalej AQS
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez AQS prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: iod@aqs-poland.com
 3. W celu realizacji wszelkich czynności, związanych z działalnością naszej firmy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 (1) a do art. 6 (1) f RODO.
 4. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności AQS odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • spółki powiązane kapitałowo z AQS POLAND Sp. Z o.o
  • podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie AQS na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. agencje marketingowe oraz PR);
  • dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających AQS w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
  • dostawcy usług zaopatrujących AQS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe);
  • właściciele marek oraz odbiorcy treści marketingowych, utworzonych w ramach Umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:
  • spółek międzynarodowych, powiązanych kapitałowo z Administratorem na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych;
  • innych państw trzecich na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – w takim wypadku informujemy, iż istnieje ryzyko braku odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni jej stopień oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń;
  • spółek, będących właścicielami portali społecznościowych, w tym Facebook oraz Instagram – w takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na zasadach opisanych w Polityce Prywatności tych portali: https://www.facebook.com/privacy/explanation https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania lub do momentu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowychjest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji celów niniejszej Umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AQS
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.